AUKTIONSVILLKOR

Det ankommer på köparen att läsa igenom köparvillkoren innan man lägger bud. Genom att använda Skånes Auktionsverks budgivningstjänst för onlineauktion godtar kunden köparvillkoren.

ANSVAR

Alla föremål säljs i förevisat och befintligt skick. Det yttersta ansvaret åvilar kunden att själv före auktionen förvissa sig om objektens kvalitet, äkthet och kondition. Auktionshuset ansvarar inte för slitage, skador, defekter etc. som förbigåtts och ej redovisats. Klockor, urverk, teknikföremål och instrument säljs som konstföremål, varför någon garanti för deras tekniska funktion ej lämnas.

Auktionshusets ansvar är alltid begränsat till det pris inklusive provision köparen erlagt för objektet. Skånes Auktionsverk svarar således inte för andra skador och kostnader som eventuellt kan ha drabbat köparen. Auktionshuset påtager sig inget ansvar för bud som avgivits men ej registrerats, oberoende av om utebliven registrering är en följd av tekniska fel, oaktsamhet eller annat. Auktionshusets ansvar för vård och tillsyn av inropade föremål upphör om dessa ej avhämtats inom föreskriven tid.

BUDGIVNING

Allmänt
För att bjuda på auktion måste du vara registrerad som kund. Kundnummer erhålls via kundtjänst eller vår hemsida. Vi registrerar ditt namn, adress, E-mail, telefon- och personnummer, varefter du erhåller ett kundnummer med vilket du identifierar dig såväl vid budgivning som andra kontakter med Skånes Auktionsverk.

Den som avger högsta budet är köpare till klubbat pris. Var och en som bjuder för annans räkning är ansvarig för köpets slutförande. I händelse av att lika slutbud avgivits går objektet till den som först lade det vinnande budet. Lagt bud gäller och kan inte dras tillbaka.

Budgivning via hemsidan
Budgivning sker online via vår hemsida www.skanesauktionsverk.se. Efter inloggning kan kunden lägga bud fram till den sluttid som är angiven på varje objekt. Om bud inkommer när mindre än 2 minuter återstår till objektets sluttid, startar nedräkningen automatiskt om så 2 minuter återstår från budgivningstillfället. Efter varje bud får budgivare besked om budet är högst eller om budet inte räcker till. Lagda bud gäller och kan inte dras tillbaka i efterhand.

Inropsuppdrag via kundtjänst
Skriftliga inropsuppdrag accepteras hos kundtjänst i visningslokalen fram till en timme innan första auktionen avslutas. Auktionshuset behandlar inlämnade bud konfidentiellt. Budgivningen sker automatiskt, och så förmånligt som möjligt för köparens räkning. Auktionshuset är dock inte ansvarigt för någon som helst förlust som kan drabba kunden om auktionshuset inte genomför ett buduppdrag. Det åvilar vidare kunden att efterfråga huruvida dennes bud resulterat i ett köp. Direkt efter auktionen skickas en faktura via e-mail. Om kontaktuppgifterna inte stämmer, eller om köparen inte har någon e-mailadress, åvilar det köparen att efterfråga om dennes bud har resulterat i ett köp.

BETALNING

På klubbslagspriset tillkommer 22,5% provision inkl moms samt slagavgift 30:-/objekt ink. moms.
Betalning kan ske direkt efter auktionen så snart som fakturan erhållits, och under alla omständigheter skall betalning vara oss tillhanda senast 6 dagar efter auktionsdatum. Om betalning inte erläggs inom 6 dagar från auktionsdagen kan dröjsmålsränta tillkomma med gällande diskonto + 8%.

Betalas köpesumma och ränta ej inom 6 dagar efter det att Skånes Auktionsverk sänt krav till köpare, har Skånes Auktionsverk rätt att annullera köpet och sälja föremålet på ny auktion hos Skånes Auktionsverk. Eventuell förlust betalas av köparen. Har köparen tillgodohavande från försäljning hos Skånes Auktionsverk, är Skånes Auktionsverk berättigad att moträkna detta. Har köparen lämnat in andra föremål till auktion, är Skånes Auktionsverk berättigad att sälja dessa föremål på auktion hos Skånes Auktionsverk utan att vara bunden till köparens fastställda bevakningspris. Köparen är ej berättigad att kräva utlämning av föremål inlämnade till auktion, så länge den förfallna skulden till Skånes Auktionsverk ej är betald, oavsett om värdet på dessa föremål anses överstiga den förfallna skulden.

Skånes Auktionsverk är berättigad att avvisa bud avgivna av en köpare som misskött sina betalningsförpliktelser till Skånes Auktionsverk, eller bud avgivna av annan person för dennes räkning, likaså är Skånes Auktionsverk berättigad att kräva deposition som villkor för att acceptera framtida bud.

Betalning kan ske kontant, med bank- eller kreditkort, bankgiro eller insättning på bankkonto.
Bankgiro: 5746-7623
Iban: SE58 5000 0000 0562 3102 4644
BIC: ESSESESS

UTL√ĄMNING

Köpesumman skall vara betald innan det köpta kan lämnas ut till köparen. Det köpta finns kvar för köparens räkning och risk. Föremål som inte avhämtas enligt avtal efter klubbslaget, blir flyttat till lager för köparens räkning och risk. Lagringsavgift om 25 kr/objekt och vecka tillkommer. Köpta föremål som är betalda, men inte avhämtade, har Skånes Auktionsverk rätt att avyttra i enlighet med lagen om näringsidkares rätt att sälja ej avhämtade föremål (1985:982).

TRANSPORT

Om köparen inte har möjlighet att personligen avhämta inropade objekt kan transport beställas via Transportbyrån eller annan transportfirma. Det ankommer på köparen att boka transport av auktionsgods utan dröjsmål. Inropade objekt lämnas ut så snart som de är betalda.

KONSTN√ĄRSAVGIFT, F√ĖLJER√ĄTT

Enligt svensk upphovsrättslag (1960:729) skall avgift utgå på sålda konstverk och brukskonst av svenska samt vissa utländska konstnärer. Avgiften utgår med 5% på klubbat pris och tillfaller konstnären eller dennes efterlevande intill utgången av det sjuttionde året efter konstnärens död.
Auktionsföremål som omfattas av avgiften är utmärkta i katalogen. På försäljningspris som inte överstiger 5% av basbeloppet, dvs för närvarande 2 240 kr, utgår ingen avgift.

EXPORTTILLST√ÖND

Enligt lagen (1998:950) om Kulturminnen m. m. krävs tillstånd för utförsel av vissa i lagen angivna svenska och utländska kulturföremål.

F√ĖREM√ÖLSBESKRIVNING

Alla objekt s√§ljs i det skick de befinner sig i vid klubbslaget och som beskrivits i katalog eller p√• hemsida med senare offentliggjorda √§ndringar. √Ąndringar i katalog kan publiceras fram tills objektet s√§ljs. Vid avg√∂rande √§ndringar meddelas h√∂gsta budgivaren via e-mail. Beskrivningen √§r gjord efter b√§sta f√∂rm√•ga och efter fastst√§llda katalogiseringsprinciper. F√∂rem√•len kan av √•lder eller s√§rart vara beh√§ftade med fel, brister, eller restaureringar som inte n√∂dv√§ndigtvis angivits i katalog eller p√• hemsidan.
Bilder i katalog eller på hemsidan är endast till för identifikation och kan inte användas för utvärdering av föremålens kondition. Alla som önskar bjuda på auktion bör därför själv undersöka föremålen, på de före auktionen hållna visningarna eller genom konditionsrapporter, för att förvissa sig om de önskade föremålens skick. Beskrivningen är en indikation av den vid försäljningstillfället rådande uppfattningen av experter och värderingsmän. Skulle det efter köpet uppstå tvivel om föremålets äkthet eller överensstämmande med beskrivningen, skall detta omgående meddelas Skånes Auktionsverk.

I det fall det köpta föremålet skulle vara en förfalskning, eller om beskrivningen varit behäftad med väsentliga fel, som medfört ett väsentligt högre slutpris än vad en korrekt beskrivning antas ha resulterat i, har köparen rätt att göra en reklamation. Därefter återbetalas den totala köpesumman.
Mått- och viktangivelser är ungefärliga och kan endast ligga till grund för en reklamation om skillnaderna är väsentligt avgörande för objektets pris.

Rätten att reklamera köp, under de anförda villkoren att annullera ett köp, kan endast utövas av den person som köpt det aktuella föremålet hos Skånes Auktionsverk. Reklamation skall meddelas till Skånes Auktionsverk utan dröjsmål efter köp, dock senast 2 år efter dagen för köpet. Föremålet skall inom samma tid returneras i samma skick som det var vid tidpunkten för klubbslag. Köparen kan i tillfälle av annullering inte kräva betalning av räntor på köpesumman och är inte heller berättigad att kräva annan utgift eller förlust som t ex eventuell förlorad vinst vid vidareförsäljning. Ett köp kan inte reklameras enligt ovanstående bestämmelser i det fall:
a. beskrivningen i katalog eller på hemsidan på dagen för klubbslag var i överensstämmelse med den på denna tidpunkt gällande uppfattningen bland värderingsmän och experter.
b. det, vid tidpunkten för försäljning, enda sättet att fastslå att föremålet var en förfalskning, var genom genomförande av vetenskapliga processer, om giltigheten först blev känd efter tidpunkten för försäljningen eller om det hade krävt orealistiska kostnader eller varit ogenomförbara utan att det aktuella föremålet hade skadats.

KONDITIONSRAPPORT

Skånes Auktionsverk påtar sig, om det är möjligt, att informera närmare om föremåls kondition och skick. Detta är en service för kunder som inte själva har möjlighet att undersöka föremålen på visningen. Det understrykes att den givna informationen inte kan användas till grund för reklamationer. För det hänvisas till beskrivningen.

√ÖNGERR√ĄTT

Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) har en konsument ångerrätt vid köp på nätauktion. Köparen har dock inte ångerrätt om köparen är näringsidkare (en person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten) eller om undantag från ångerrätten i nämnda lag kan tillämpas. Ångerrätten gäller för köp inom EU.

Köparen ska meddela Skånes Auktionsverk att ångerrätten åberopas inom den ångerfrist om 14 dagar som inleds från och med den dag då köparen får det inropade objektet i sin egen eller via ombuds besittning, dock ej senare än 25 dagar efter auktionsdatum. För att ångra ett köp skall köparen meddela Skånes Auktionsverk skriftligen föremålets objektnummer, sitt kundnummer och namn, samt bankkonto, bank- eller postgiro för återbetalning, via e-mail till retur@skanesauktionsverk.se. Efter ångrat köp ska köparen på egen bekostnad inom 14 dagar returnera föremålet till Skånes Auktionsverks lokaler på Ringvägen 48 i Landskrona. Det ankommer på köparen att paketera föremålet på ett sådant sätt att det inte skadas under transporten. Föremålet ska återlämnas i samma skick som det var vid det tillfälle då det lämnat Skånes Auktionsverks lokaler. Auktionsverket har ingen skyldighet att godkänna ånger för föremål som skadats under transport eller efter köparens handhavande av föremålet under ångerfristen.

Skånes Auktionsverk återbetalar klubbat pris plus köparavgifter till köparen, vilket sker inom 14 dagar efter att föremålet har återlämnats till Skånes Auktionsverk. Köparen själv står för alla kostnader i samband med hemtransport och retur. Skånes Auktionsverk kan ej ansvara för att återsända föremål som skickats tillbaka där köparen ej uppfyllt kraven för ångerrätt.

Enligt ovan n√§mnda lag √§ger Sk√•nes Auktionsverk r√§tt att g√∂ra undantag fr√•n √•ngerr√§tten f√∂r f√∂rem√•l av guld, silver eller platina, d√• det ‚ÄĚavser en vara eller tj√§nst vars pris beror p√• s√•dana sv√§ngningar p√• marknaden som n√§ringsidkaren inte kan p√•verka och som kan intr√§ffa under √•ngerfristen‚ÄĚ (11¬ß2). Undantag kan ocks√• g√∂ras vid f√∂rs√§ljning av f√∂rem√•l i partier d√§r inte alla enskilda delar ing√•ende i ropet kan identifieras utifr√•n f√∂rem√•lets foton, t.ex. frim√§rksalbum och samlingar med mynt, d√• det avser en vara som till sin natur √§r s√•dan att den efter leverans kan sammanblandas med en annan vara p√• s√• s√§tt att varorna inte kan skiljas ifr√•n varandra (se 11¬ß2), detta g√§ller dock inte om varan avh√§mtas av k√∂paren personligen p√• Sk√•nes Auktionsverk och k√∂paren vid avh√§mtningstillf√§llet √•beropar sin √•ngerr√§tt.

Om Skånes Auktionsverk har anledning att misstänka att köparen missbrukar ångerrätten t.ex. genom att använda ångerrätten för att slippa stå fast vid lagda bud och på så vis påverkar budgivningsprocessen, förbehåller Skånes Auktionsverk sig rätten att stänga ner kundens konto.

SLUTPRISLISTA

En lista över slutpriser som uppnåtts på auktionen kan ses på (och laddas ner från) vår hemsida på auktionsdagens kväll. Köpare kan se sina köp, efter att ha identifierat sig med personlig kod som erhålls från kundtjänst.

TVISTER

Tvister rörande dessa villkor avgörs i enlighet med svensk lag i svensk domstol.

 
 

  SKÅNES AUKTIONSVERK AB Ringv√§gen 48SE-261 41 Landskrona   Sweden

Tel  +46 (0) 418 599 90info@skanesauktionsverk.seOrg.nr 556550-6622IBAN SE58 5000 0000 0562 3102 4644
Fax +46 (0) 418 299 90www.skanesauktionsverk.seBankgiro 5746-7623BIC ESSESESS