F√ĖRS√ĄLJNINGSVILLKOR SK√ÖNES AUKTIONSVERK

1. Uppdragets omfattning

Skånes Auktionsverk åtar sig att på nedan angivna villkor såsom komissionär på auktion försälja inlämnat föremål för säljarens räkning. Skånes Auktionsverk har rätt att sälja inlämnat föremål vid det auktionstillfälle som enligt Skånes Auktionsverks bedömning ger bästa resultat eller av annan anledning är lämpligast.

2. Inlämning till auktion

Säljaren ansvarar för att han/hon har full och oinskränkt äganderätt till föremål som han/hon lämnar till Skånes Auktionsverk för försäljning eller, om föremålet ägs av tredje person, att han/hon äger rätt att sälja och uppbära likvid för detta föremål. Om säljaren ej äger föremålet han/hon lämnar till försäljning, skall vederbörande i vederhäftig skrift styrka sin behörighet att sälja föremålet. Skånes Auktionsverk är dock ej skyldigt att utan särskild anledning kontrollera säljarens behörighet att sälja föremålet.

3. Förvaring och försäkringsansvar

Skånes Auktionsverk ansvarar för att inlämnade föremål förvaras på ett betryggande sätt. Inlämnat föremål är från mottagandet av Skånes Auktionsverk försäkrat mot skada i samband med inbrott, brand och vattenskada samt försäkrat mot stöld och bräckage i Skånes Auktionsverks utställningslokal intill värde motsvarande utropspris (lägsta intervall) minus provision. Har föremålet sålts på auktion uppgår försäkringsvärdet till klubbat pris minus provision. Skador på föremål orsakade av Skånes Auktionsverk täcks genom Lloyd's allriskförsäkring. Skånes Auktionsverk kan ej hållas ansvarigt för skador på ramar, tavelglas eller för naturliga förändringar i levande material som till exempel sprickbildning i trä, blekning av papper eller sedvanligt slitage i samband med visning.

4. Undersökning och katalogisering

I samband med katalogiseringsarbetet undersöks det inlämnade föremålet närmare. Skånes Auktionsverk har full och oinskränkt rätt att bestämma hur föremål skall beskrivas och förbehåller sig rätten att frånträda försäljningsuppdrag av föremål, utan ersättning till säljaren, om tveksamhet uppkommer angående föremålets äkthet, skick, ursprung, äganderätt till föremålet eller andra uppgifter som Skånes Auktionsverk bedömer som väsentliga.

5. Foto och avbildning

Alla fotografier och avbildningar av inlämnade föremål är Skånes Auktionsverks egendom och får utan särskild ersättning användas, även för ändamål som ej har samband med försäljningen.

6. Utropspris och bevakning

Skånes Auktionsverk bestämmer vilket utropspris samt bevakning som skall sättas på föremålet i överensstämmelse med god sed inom branschen och i samråd med säljaren. Med bevakning avses att för säljarens räkning bevaka att föremålet inte säljs under överenskommet minimipris. Bevakning sker som högst upp till utropspris. Det åligger säljaren att hålla sig underrättad om föremålets utrop och bevakningspris inför aktuell auktion. För det fall föremålet ej uppnår bevakningspris och återgår till säljaren skall föremålen skriftligen anmälas till omförsäljning eller hämtas senast 6 dagar efter erhållen försäljningsredovisning, om parterna ej avtalat annat.

7. Provision

Kvalitetsauktion: Vid försäljning beräknas provision på klubbslaget med 15% inklusive moms på varje katalognummer. Om bevakning leder till återrop tas en återropsprovision ut om 300 kr.
Online-auktion, Nyårsauktion, Sommarauktion samt specialauktion: Vid försäljning beräknas provision på klubbslaget med 20% inklusive moms på varje utropsnummer. Om bevakning leder till återrop tas en återropsprovision ut om 100 kr. Expeditionsavgift tillkommer med 30 kr inkl moms per säljtillfälle.

8. Redovisning och utbetalning

Utbetalning sker 30 dagar efter auktion under förutsättning att det försålda föremålet är betalt. Skånes Auktionsverk har ingen skyldighet att vidta rättsliga åtgärder mot köpare för att få denne att fullgöra betalning. För den händelse att köpare inte betalar har Skånes Auktionsverk rätt att, efter eget val, antingen häva köpet och försälja egendomen på nytt eller att häva köpet och återställa egendomen till säljaren. Om säljaren har förfallen skuld till Skånes Auktionsverk äger Skånes Auktionsverk rätten att kvitta sådan skuld före utbetalning till säljaren.

9. Avhämtning av gods

Föremål som har återropats, refuserats eller av annan anledning inte försålts skall avhämtas hos Skånes Auktionsverk senast 6 arbetsdagar efter erhållen försäljningsredovisning. Om säljaren inte hämtat föremålet har Skånes Auktionsverk rätt att ta ut en förvaringsavgift om 25 kr inklusive moms per påbörjad vecka eller inlämna föremålet för lagring. Skulle föremålet inte vara avhämtat inom tre månader har Skånes Auktionsverk rätt att sälja föremål i enlighet med reglerna i lagen om näringsidkares rätt att sälja ej avhämtade föremål. Skånes Auktionsverk äger rätt att innehålla osålt objekt såsom säkerhet för fordran som Skånes Auktionsverk har gentemot säljaren, oberoende av hur denna fordran uppkommit. Underlåter säljaren att erlägga betalning för förfallen skuld hos Skånes Auktionsverk, eller att hämta osålda föremål, äger Skånes Auktionsverk rätt att omförsälja föremål för säljarens räkning. Skånes Auktionsverk äger rätten att bestämma auktionsform, utropspris samt om föremålet skall åsättas ett bevakningspris eller ej.

10. Återkallelse av försäljningsuppdrag

Återkallelse av försäljningsuppdrag skall ske skriftligt. Säljaren äger inte i något fall rätt att utan medgivande från Skånes Auktionsverk återkalla försäljningsuppdrag senare än 10 arbetsdagar före första dagen för auktionens hållande. Om säljaren återkallar försäljningsuppdrag skall han ersätta Skånes Auktionsverk för kostnader för hantering och värdering av föremål m.m. med full försäljningsavgift baserat på utropspris/värdering. Om säljaren återkallar försäljningsuppdraget efter det att katalog (i vilken föremål ingår) har börjat produceras, skall han även ersätta Skånes Auktionsverk med ytterligare ett belopp motsvarande full inropsavgift baserat på utropspriset.

11. Ansvarsbegränsning och Force majeure

Om Skånes Auktionsverk gentemot köpare av föremål blir ansvarig för felaktigheter, har Skånes Auktionsverk rätt att kräva motsvarande ersättning av säljaren. Skånes Auktionsverk garanterar föremålets äkthet, vilket säljaren i sin tur svarar för gentemot Skånes Auktionsverk. Skånes Auktionsverk ansvarar inte för förlust som åsamkas säljare eller köpare på grund av krigsliknande händelser, myndighetsåtgärd, strejk, blockad eller liknande händelse som Skånes Auktionsverk ej kunnat råda över eller skäligen kunnat förutse. Tvist skall avgöras av allmän domstol, där Lunds tingsrätt är första instans.

 

 
 

  SKÅNES AUKTIONSVERK AB Ringv√§gen 48SE-261 41 Landskrona   Sweden

Tel  +46 (0) 418 599 90info@skanesauktionsverk.seOrg.nr 556550-6622IBAN SE58 5000 0000 0562 3102 4644
Fax +46 (0) 418 299 90www.skanesauktionsverk.seBankgiro 5746-7623BIC ESSESESS