Bordsur, Augsburg, omkring år 1600. Klubbat Online för 120,000 kr.

Bordsur, Augsburg, omkring år 1600. Klubbat Online för 120,000 kr.

SÄLJVILLKOR

1. Uppdragets omfattning

Skånes Auktionsverk åtar sig att på nedan angivna villkor såsom kommissionär på auktion försälja inlämnat föremål för säljarens räkning. Skånes Auktionsverk har rätt att sälja inlämnat föremål vid det auktionstillfälle som enligt Skånes Auktionsverks bedömning ger bästa resultat eller av annan anledning är lämpligast. 

2. Inlämning till auktion

Säljaren ansvarar för att han/hon har full och oinskränkt äganderätt till föremål som han/hon lämnar till Skånes Auktionsverk för försäljning eller, om föremålet ägs av tredje person, att han/hon äger rätt att sälja och uppbära likvid för detta föremål. Om säljaren ej äger föremålet han/hon lämnar till försäljning, skall vederbörande i vederhäftig skrift styrka sin behörighet att sälja föremålet. Skånes Auktionsverk är dock ej skyldigt att utan särskild anledning kontrollera säljarens behörighet att sälja föremålet. Säljaren medger att Skånes Auktionsverk får lagra kunduppgifter för framtida köp eller försäljningar. Alla kunduppgifter behandlas konfidentiellt och lämnas inte ut till tredje part.  Samtycket är giltigt till dess säljaren själv säger upp det. Säljaren har rätt att återkalla samtycket vilket görs genom att skriva till Skånes Auktionsverk. Läs mer om vår integritetspolicy här.

3. Förvaring och försäkringsansvar

Skånes Auktionsverk ansvarar för att inlämnade föremål förvaras på ett betryggande sätt. Inlämnat föremål är från mottagandet av Skånes Auktionsverk försäkrat mot skada i samband med inbrott, brand och vattenskada samt försäkrat mot stöld och andra skador i Skånes Auktionsverks utställningslokal intill värde motsvarande marknadspris minus provision. Har föremålet sålts på auktion uppgår försäkringsvärdet till klubbat pris minus provision. Skador på föremål orsakade av Skånes Auktionsverk täcks genom Lloyd ́s allriskförsäkring. Skånes Auktionsverk kan ej hållas ansvarigt för skador på ramar, tavelglas eller för naturliga förändringar i levande material som till exempel sprickbildning i trä, blekning av papper eller sedvanligt slitage i samband med visning. 

4. Undersökning och katalogisering

I samband med katalogiseringsarbetet undersöks det inlämnade föremålet närmare. Skånes Auktionsverk har full och oinskränkt rätt att bestämma hur föremål skall beskrivas och förbehåller sig rätten att frånträda försäljningsuppdrag av föremål, utan ersättning till säljaren, om tveksamhet uppkommer angående föremålets äkthet, skick, ursprung, äganderätt till föremålet eller andra uppgifter som Skånes Auktionsverk bedömer som väsentliga. 

5. Foto och avbildning

Alla fotografier och avbildningar av inlämnade föremål är Skånes Auktionsverks egendom och får utan särskild ersättning användas, detta gäller även för ändamål, vilka ej har samband med försäljningen. 

6. Utropspris och bevakning

Skånes Auktionsverk bestämmer, i förekommande fall, i samråd med säljaren vilket utropspris och vilken bevakning som skall sättas på föremålet. Detta sker i överensstämmelse med god sed inom branschen. Med bevakning avses att för säljarens räkning bevaka att föremålet inte säljs under överenskommet minimipris. Bevakning sker som regel till 75% av utropspris. I de fall föremål ej uppnår bevakningspris och återgår till säljaren skall föremålen skriftligen anmälas till omförsäljning eller hämtas senast 6 dagar efter auktion. 

7. Provision

Vid försäljning på Onlineauktion beräknas provision på klubbslaget med 20% inklusive moms. Om bevakning leder till återrop debiteras en återropsavgift om 100 kr per rop. Fotoavgift tillkommer med 50 kr inklusive moms per rop. 

8. Redovisning och utbetalning

Utbetalning sker 30 dagar efter auktion under förutsättning att det försålda föremålet är betalt. Skånes Auktionsverk har ingen skyldighet att vidta rättsliga åtgärder mot köpare för att få denne att fullgöra betalning. För den händelse att köpare inte betalar har Skånes Auktionsverk rätt att, efter eget val, antingen häva köpet och försälja egendomen på nytt eller att häva köpet och egendomen återgår till säljaren. Om säljaren har förfallen skuld till Skånes Auktionsverk äger Skånes Auktionsverk rätten att kvitta sådan skuld före utbetalning till säljaren. I händelse av ångrat köp omsäljes objektet med samma villkor på nästa Onlineauktion, utan att säljaren särskilt meddelas om detta i förväg. 

9. Avhämtning av gods

Föremål som har återropats, refuserats eller av annan anledning inte försålts skall avhämtas hos Skånes Auktionsverk senast 6 dagar efter auktion. Föremål med bevakningspris som helt saknat bud kan omsäljas efter överenskommelse med Skånes Auktionsverk. Om säljaren inte hämtat föremålet har Skånes Auktionsverk rätt att ta ut en förvaringsavgift om 25 kr inklusive moms per påbörjad vecka. Skulle föremålet inte vara avhämtat inom tre månader har Skånes Auktionsverk rätt att sälja föremål i enlighet med reglerna i lagen om näringsidkares rätt att sälja ej avhämtade föremål. Skånes Auktionsverk äger rätt att innehålla osålt objekt såsom säkerhet för fordran som Skånes Auktionsverk har gentemot säljaren, oberoende av hur denna fordran uppkommit. Underlåter säljaren att erlägga betalning för förfallen skuld hos Skånes Auktionsverk, eller att hämta osålda föremål, äger Skånes Auktionsverk rätt att omförsälja föremål för säljarens räkning. Skånes Auktionsverk äger rätten att bestämma utropspris samt om föremålet skall åsättas ett bevakningspris eller ej. 

10. Återkallelse av försäljningsuppdrag

Återkallelse av försäljningsuppdrag skall ske skriftligt. Säljaren äger inte rätt att utan medgivande från Skånes Auktionsverk återkalla försäljningsuppdrag efter att objektet publicerats på vår hemsida. Om säljaren återkallar försäljningsuppdrag skall han ersätta Skånes Auktionsverk för kostnader för hantering, värdering, eventuell katalogisering och fotografering av föremål m.m. med full försäljningsavgift baserad på utropspris/värdering. 

11. Ansvarsbegränsning och Force majeure

Om Skånes Auktionsverk gentemot köpare av föremål blir ansvarig för felaktigheter, har Skånes Auktionsverk rätt att kräva motsvarande ersättning av säljaren. Skånes Auktionsverk garanterar föremålets äkthet, vilket säljaren i sin tur svarar för gentemot Skånes Auktionsverk. Skånes Auktionsverk ansvarar inte för förlust som åsamkas säljare eller köpare på grund av krigsliknande händelser, myndighetsåtgärd, strejk, blockad eller liknande händelse som Skånes Auktionsverk ej kunnat råda över eller skäligen kunnat förutse. Tvist skall avgöras av allmän domstol, där Lunds tingsrätt är första instans.